Науково-дослідний гірничорудний інститут

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ "Криворізький національний університет"

   У монографії викладено загальні відомості за технологією виробництва будівельних матеріалів, описані пристрої технологічного обладнання (дробарок, грохотів, машин для збагачення нерудних матеріалів), такелажне та монтажне обладнання і засоби малої механізації, технологія монтажу, проведення випробувань і налагодження устаткування, що монтується.
   Монографія може бути використана для професійного навчання інженерно-технічних працівників на виробництві, а також як навчальний посібник для викладачів і студентів технічних ВНЗ.
 

    У книзі узагальнено досвід ведення вибухових робіт на залізорудних кар'єрах. Розглянуто методи підвищення корисного використання енергії вибуху, формування свердловинних зарядів ВР в процесі заряджання свердловин на кар'єрах і досвід зниження екологічного тиску великомасштабних масових вибухів на навколишнє середовище. Розглянуто вибухові речовини сучасного асортименту, їх переваги та методи виготовлення на місці застосування, раціональні конструкції зарядів. Велику увагу приділено питанням розвитку комплексної механізації вибухових робіт, практику впровадження емульсійних ВР.
   Книга призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників гірничодобувних підприємств, проектних і науково-дослідних інститутів і може бути корисна викладачам студентам ВНЗ.

     В посібнику висвітлено основні теоретичні і методичні питання розміщення продуктивних сил України в умовах ринкових відносин. Визначені задачі, принципи і закономірності просторового розміщення виробничих об’єктів та населення. Дано аналіз факторам, що впливають на вибір напрямків вдосконалення існуючих і створення нових територіальних схем  розміщення продуктивних сил.Розглянуто галузеву структуру господарського комплексу України та вплив цього на формування економічних зон та регіонів держави. 

     Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів навчальних закладів та спеціалістів, що займаються питаннями розвитку і розміщення продуктивних сил, менеджментом соціально-економічного розвитку держави.

     У книзі висвітлено діяльність НІГРІ в найзначніші періоди його 80-річної історії, дано короткий опис найбільш важливих розробок інституту, вказані їх автори та наведені інші відомості про інститут. У даній книзі відображені 3 етапу життя інституту. Перший етап з дня заснування до 2003, другий - 2004-2008 рр., третій 2009-2013 рр. Всі етапи є логічним продовженням один одного і в кожному відображені події в житті інституту, які відбулися у відповідний період.

       Наведено геологічна та інженерно-технологічна характеристика залізорудних родовищ Кривбасу. Дано загальну характеристику стану відпрацювання залізних руд Криворізького басейну і висвітлені проблеми техногенної безпеки регіону. На основі аналізу природних і сейсмогенеруючих факторів розроблена програма попередження природно-техногенних катастроф в регіоні Кривбасу. Узагальнено світовий досвід відпрацювання рудних родовищ відкритим способом в зоні впливу підземних гірничих робіт і підземних робіт у зоні впливу відкритих гірничих робіт. Проведено аналіз сучасних методів вивчення інженерно-геологічних процесів деформації гірського масиву. На основі досліджень складена карта фактичного стану пустот і небезпечних зон на східному борту кар'єру № 1 ПАТ «ЦГЗК» і розроблені технологічні схеми безпечного методу ведення гірничих робіт в кар'єрі в зоні впливу підземних гірничих робіт. Наведено принципи створення геоінформаційної системи (ГІС) безперервного дистанційного моніторингу геомеханічного стану масиву гірських порід.
       Книга призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників гірничодобувних підприємств, проектних і науково-дослідних інститутів і може бути корисна викладачам і студентам ВНЗ.
 

     У посібнику викладено теоретичні та методологічні основи страхування в різних сферах. Систематизовано досвід  авторів та новітні досягнення страхового бізнесу. Детально викладено теорію оцінки ймовірності страхових ризиків, розробки тарифів страхування, стабілізаційні заходи в роботі страховиків.  4 частини посібника містять приклади, ілюстрації, глосарій, контрольні питання, тематичні задачі, тести,  у додатках наведено зразки і форми страхової документації.

     Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, фінансистів, організаторів страхового бізнесу, усім, хто цікавиться питаннями застосування страхового захисту у житті й господарській діяльності.

     У збірнику систематизовано основні техніко-економічні показники роботи гірничорудних підприємств України за 2010 р в порівнянні з 2009 р .: обсяги видобутку сировини, розкривних робіт, виробництво і якість готової продукції, продуктивність праці і заробітна плата, собівартість і рентабельність продукції, використання виробничих фондів, освоєння виробничих потужностей, капітальне будівництво. Наведено аналіз статистичних даних за результатами роботи гірничодобувних підприємств України в 2009-2010 рр. Розглянуто інформація по кон'юнктурі світового ринку залізорудної сировини (ЗРС). Виконано збір та аналіз даних щодо основних чинників, що формують тренд розвитку світової гірничо-металургійної галузі. Проведено аналіз розподілу доведеної і прогнозної сировинної бази ЗРС по регіонах і країнах світу, виробництва ЗРС (по країнах і по компаніям виробникам), обсягів торгівлі та попиту на ЗРС в світі, розглянута цінова кон'юнктура, а також досвід застосування сучасних методів ціноутворення на світовому ринку ЗРС .
     Збірник призначений для фахівців гірничої промисловості, співробітників науково-дослідних інститутів і проектно-конструкторських організацій, може бути використаний викладачами ВНЗ III-IV рівнів акредитації.
 

   У монографії систематизовано основні техніко-економічні показники роботи гірничорудних підприємств України за 2011-2013 рр., проведено аналіз цих статистичних даних. Наведено інформацію по кон'юнктурі світового ринку залізорудної сировини. Виконано збір та аналіз даних щодо основних чинників, що формують тренд розвиту світової гірничо-металургійної галузі. Наведено основні інвестиційні проекти найбільших гірничодобувних компаній світу, прогнози розвитку виробництва сталі в світі, цін на основні види продукції ГМК.

       Збірник призначений для фахівців гірничої промисловості, співробітників науково-дослідних інститутів та проектно-конструкторських організацій, може біти використаний викладачами, аспірантами та студентами ВНЗ.